جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 216564
  تاریخ انتشار : 11 مرداد 1396 9:39
  تعداد بازدید : 548

  تازه های کتاب های فارسی اردیبهشت ماه 96

  تازه های کتاب های فارسی اردیبهشت ماه 96

  رکورد

  رده بندي کنگره

                                        عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۸۵۳۷

  QA‎ ۷۶‎ /۹۵

  آشنايي با کتابخانه ها و منابع ديجيتال/ تهيه و تنظيم معاونت شبکه اطلاع رساني نور.- قم: مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور)، -۱۳۸۷.

  ۹۶۰۷

  KZD‎ ۱۱۴۵‎ /ت۹ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين المللي/ تاليف محمدصادق تيموري؛ با ديباچه محمدصقري.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۰۸

  KMH‎ ۹۲۰‎ /م۹ق۲ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدي/ [موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش].- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۶۰۹

  HV‎ ۶۷۷۳‎ /پ۹س۹ ۱۳۹۵

  سياست جنايي ايران در قبال جرايم رايانه اي (مطالعه تطبيقي با اسناد بين المللي)/ تاليف بابک پورقهرماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۶۱۰

  KMH‎ ۳۱۰۳‎ /پ۴چ۲ ۱۳۹۵

  چارچوب حقوقي حمايت از طب سنتي/ سميرا غلام دخت.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۶۱۱

  K‎ ۳۲۶۴‎ /ف۶ص۸ ۱۳۹۶

  صلاحيت در فضاي مجازي از منظر حقوق بين الملل/ تاليف نگار عقيقي؛ باديباچه سيدجمال سيفي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۱۲

  K‎ ۵۵۱۹‎ /ج۲ح۷ ۱۳۹۵

  حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ با تاکيد بر حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ مولفين حميدرضا جاويدزاده، جلال عبديان کردکندي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۶۱۳

  K‎ ۴۴۳۱‎ /ط۹ح۷

  حقوق بين المللي پول/ سيداميرحسين طيبي فرد؛ با ديباچه محمود باقري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶ -.

  ۹۶۱۴

  K‎ ۱۰۲۹‎ /۶۹الف۹ ۱۳۹۵

  اينکوترمز ۲۰۱۰: مقررات اتاق بازرگاني بين المللي براي استفاده از اصطلاحات بازرگاني بين المللي و داخلي/ ترجمه محمدصالح ذوقي، مجيد زندميرآلاوند؛ [براي] کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي.- تهران: جنگل، اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۱۵

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۸۵ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بين الملل در اسلام/ ابراهيم موسي زاده.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۶۱۶

  K‎ ۱۰۰۵‎ /ص۲ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق تجارت الکترونيک/ امير صادقي نشاط.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۱۷

  K‎ ۳۳۷۰‎ /گ۴د۲ ۱۳۹۴

  دادگاه هاي قانون اساسي: الگوي غيراروپايي دادرسي اساسي/ علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۱۸

  KMH‎ ۱۵۸۷‎ /ع۴‎ الف۵ ۱۳۹۴

  اسناد و دعاوي تجاري در آراي ديوان عالي کشور/ توفيق عرفاني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۱۹

  KMH‎ ۳۴۴۳‎ /ر۵ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق حمل و نقل/ محمد رسولي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۲۰

  BP‎ ۱۵۵  ۸الف۶ ۱۳۹۴

  اصول فقه/ روشنعلي شکاري، علي زارعي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۶۲۱

  K‎ ۱۱۷۶‎ /ک‎9‎ک۸ ۱۳۹۱

  کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي حمل بين المللي کلي يا جزيي کالا از طريق دريا/ کميسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق تجارت بين الملل، سازمان ملل متحد؛ مترجم محسن ميرمحمدصادقي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۱.

  ۹۶۲۲

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۹ر۹ ۱۳۹۵

  رويه هاي بين المللي عمليات بانکي(ISBP) براي بررسي اسناد به موجب 600 UCP/ ترجمه فريدون شيرازي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۲۳

  م KMH‎ ۴۶۱۰‎ /م۸د۲ ۱۳۹۵

  دانشنامه حقوقي (آيين دادرسي کيفري - مدني)/ تاليف فهيمه ملک زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۶۲۴

  K‎ ۱۰۳۰‎ /ج۷م۷ ۱۳۹۴

  مقررات متحدالشکل خريد دين (800 URF)/ ترجمه نسرين جعفري.- تهران: جنگل، اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۶۲۵

  K‎ ۶۴۴‎ /م۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق سياسي و اجتماعي زنان/ فهيمه ملک زاده.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۶۲۶

  JZ‎ ۶۰۱۰‎ /س۲ک۲ ۱۳۹۵

  کتاب راهنماي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ دفتر امور حقوقي، بخش تدوين، سازمان ملل متحد نيويورک ۱۹۹۲؛ مترجمين سيدمحمدباقر اميريان...[و ديگران]؛ با سرپرسي عليرضا ظاهري.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۶۲۷

  K‎ ۳۵۸۵‎ /ب۹ج۴ ۱۳۹۵

  جزاير مصنوعي در حقوق بين الملل درياها و تاثير آن بر محيط زيست (مطالعه موردي خليج فارس)/ مولفان محمدرضا بنايي، وحيد قاسمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۶۲۸

  K‎ ۳۸۳۰‎ /الف۹س۴ ۱۳۹۶

  سرمايه گذار در رويه ي داوري بين المللي/ تاليف بهنام انصافي آذر؛ با ديباچه محسن محبي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۲۹

  K‎ ۹۵۵‎ /پ۴ح۷ ۱۳۹۶

  حقوق بين الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگي هاي زيست محيطي/ سيدهادي پژومان؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۳۰

  K‎ ۲۴۰۰‎ /م۴س۲ ۱۳۹۵

  سالنامه ايراني داوري(سال اول ۱۳۹۵)/ پديدآورنده مرکز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران؛ به اهتمام محسن محبي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۶۳۱

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ2آ۹

  آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۶۳۲

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۲آ9۱۳۸۷

  آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۸۷.

  ۹۶۳۳

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۲آ۹۱۳۹۲ ب

  آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ۱۳۹۲.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28143333
اکنون :
65