جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 216563
  تاریخ انتشار : 11 مرداد 1396 9:36
  تعداد بازدید : 659

  تازه های کتاب های فارسی فروردین ماه 96

  تازه های کتاب های فارسی فروردین ماه 96

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۴۸۸

  K‎ ۱۵۵۵‎ /ک۵م2۱۳۹5

  مباني حقوق علائم تجاري/ شادي کسنوي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۴۸۹

  K‎ ۴۸۷‎ /ت۸ق۲ ۱۳۹۴

  تحليل حقوقي خطر توسعه در حقوق اروپا، آمريکا و ايران/ نگارنده روح اله قاسم زاده؛ با مقدمه حسن باديني.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۴.

  ۹۴۹۰

  HV‎ ۶۷۹۱‎ /م۲ج۴ ۱۳۹۵

  جرم خشونت بار: مطالعه عوامل و نگراني هاي آن/ نويسندگان اسکات ماير و کليف رابرسون؛ مترجم محمد جوان بخت ؛ با ديباچه دکتر عباس شيخ الاسلامي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۱

  KMH‎ ۱۸۲۹‎ /د۴م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشاي قانون شوراهاي حل اختلاف/ تاليف يوسف درويشي هويدا.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۲

  KMH‎ ۳۸۲۱‎ /س9ت۲ ۱۳۹۵

  تاثير هرمسانگي در متون کيفري (مبحث حدود)/ مولفان فاطمه سوري، سعيد رضا بيرانوند.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۳

  KMH‎ ۳۵۲۵‎ /م۳الف۳ ۱۳۹۴

  اجراي موثر راي و آيين اجراي محکوميت مالي به همراه گزارش مادگان قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۴/ تاليف حسن محسني؛ با مقدمه محمدعلي شاه حيدري پور.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۴.

  ۹۴۹۴

  BF‎ ۷۶۸‎ /ب۴ر۹ ۱۳۹۰

  روانشناسي شهادت قضايي: روانشناسي در شهادت قضايي/ تاليف اميرعباس بزرگمهر؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۰.

  ۹۴۹۵

  BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي موضوعي و حکمي اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقايسه در نظام هاي حقوقي ايران، مصر و انگلستان/ تاليف محمدهادي قبولي درافشان؛ با ديباچه اي از محمدتقي فخلعي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۶

  م KMH‎ ۳۷۹۷‎ /۳۷د۲ ۱۳۹۵

  دانشنامه حقوقي (حقوق جزا)/ تاليف فهيمه ملک زاده؛ با مقدمه سيدمحمد موسوي بجنوردي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۷

  KMH‎ ۵۰۵‎ /و۲ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل فقهي و حقوقي شرط بنايي در حقوق ايران و اسلام/ تاليف محسن واثقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۸

  KKX‎ ۳۸۰۰‎ /ش۸ق۹ ۱۳۹۵

  [ترکيه. قوانين و احکام]

  قوانين کيفري ترکيه/ مولفان عليرضا شکر بيگي، معين مرادي(کرتويجي).- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۴۹۹

  KMH‎ ۵۴۰‎ /ت۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق خانواده/ مولفان ابراهيم تقي زاده، سحر علي پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۰

  HV‎ ۸۷۰۸‎ /م۳ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل آثار حبس بر زندانيان در پرتو قوانين سه گانه ي تقليد گابريل تارد/ نگارنده معصومه محمدي؛ با ديباچه ي سيد دريد موسوي مجاب.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۱

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۹م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه اسناد کاربردي ضمانت نامه و پرداخت هاي بين المللي/ به اهتمام مهرداد سياوشي، مهدي سعيدي، سيدمحمدحسن خلخالي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۲

  K‎ ۳۵۷۵‎ /الف۹ت۹ ۱۳۹۴

  چالش هاي حقوق بشري ايدز/ مولف سيده ام البنين تيموري سندسي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۰۳

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر۹ج۵ ۱۳۹۵

  جستارهايي در حقوق جزاي عمومي/ مولفان حسين رنجبر، سيدمهران حجازي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۴

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۸ع۸ ۱۳۹۵

  واکاوي احکام فقهي- حقوقي رسانه ي گمراهي (رويکرد تحليي انتقادي)/ مولفان احسان علي اکبري بابوکاني، مرتضي طبيبي جبلي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۵

  KMH‎ ۳۹۴۶‎ /ق۲الف۶ ۱۳۹۵

  اصول حاکم بر دادرسي تعزيرات حکومتي/ تاليف علي اکبر قاسمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۶

  KMH‎ ۳۶۹۵‎ /الف۹ق۲ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به همراه آيين نامه هاي مربوطه )/ تهيه و گردآوري مجيد اينانلو، مهدي رياضي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۷

  K‎ ۴۲۳۵‎ /خ۹ت۲ ۱۳۹۵

  تاثير قراردادهاي خصوصي بر مسئوليت متصدي حمل و نقل جاده اي کالا در حقوق تجارت ايران و کنوانسيون C.M.R/ تاليف امير خواجه زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۰۸

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۹ن۹ ۱۳۹۴

  بررسي فقهي عقد بيمه/ ناصر نيکخو اميري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۴.

  ۹۵۰۹

  KMH‎ ۱۶۱۰‎ /ع۸م۵ ۱۳۹۵

  مسئوليت مدني قضات دادسرا با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات/ مولفان زينب علي پور، سعيده صالحي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۱۰

  KMH‎ ۲۵۱۲‎ /ب۹م۲ ۱۳۹۱

  مباني فقهي آراء فقهاي شوراي نگهبان/ محمدحسين بياتي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۱.

  ۹۵۱۱

  BP‎ ۱۹۵‎ /ق۲م۲ ۱۳۹۲

  [مباني تکملة المنهاج .فارسي]

  ترجمه و تعليق بر مباني تکمله المنهاج: قصاص/ ابوالقاسم خوئي؛ [ترجمه و تعليق] خليل قبله اي خويي.- تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۲.

  ۹۵۱۲

  BP‎ ۲۳۱‎ /و۴ب۴ ۱۳۹۴

  بررسي فقهي فرمانبرداري و نافرماني مدني/ سيدجواد ورعي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۱۳

  K‎ ۲۳۰‎ /ک۸ن۶8۱۳۹۴

  نظريه محض حقوق و دولت/ هانس کلسن؛ ترجمه محمدحسين تمدن جهرمي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۱۴

  BP‎ ۱۶۹‎ /۵۳ق۹ ۱۳95

  قواعد فقه: بخش مدني ۲/ سيد مصطفي محقق داماد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۵۱۵

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /آ۵آ۹

  آيين دادرسي کيفري با آخرين اصلاحات تا سال ۱۳۹۵/ محمد آشوري.- ويرايش ۵.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵ -.

  ۹۵۱۶

  JZ‎ ۱۳۰۶‎ /ق۴الف۳ ۱۳۹۴

  اخلاق و حقوق بين الملل: مباني، اصول و اهداف/ ناصر قربان نيا.- ويرايش ۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۴.

  ۹۵۱۷

  BP‎ ۱۹۰‎ /ب۲ف۷ ۱۳93

  فقه مدني: عقود تکميلي "بيع - اجاره"/ احمد باقري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۳.

  ۹۵۱۸

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۴ک۴ ۱۳۹۵

  احکام حقوقي و جزايي مترتب بر ايجاد ويروس در فضاي مجازي/ مولف اشرف کربلايي حسني؛ با مقدمه عليرضا ميلاني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۱۹

  K‎ ۳۹۶۶‎ /م۹ط۴ ۱۳۹۴

  طراحي قراردادهاي فرانشيز: قرارداد انتقال تکنولوژي و خدمات/ تاليف عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۵۲۰

  KMH‎ ۲۷۵۴‎ /خ۸۹ق۲ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون برگزاري مناقصات: مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخشنامه ها و پرسش و پاسخ هاي ارائه شده/ مولف جهانگير خليلي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۱

  KMH‎ ۵۴۰‎ /ذ۲ب۲ ۱۳۹۴

  بايسته هاي تقنين در حوزه خانواده/ عاطفه ذبيحي بيدگلي؛ ويراستار علمي ليلاسادات اسدي؛ [به سفارش] دانشگاه امام صادق(ع)، پرديس خواهران.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۵۲۲

  HV‎ ۶۰۲۶‎ /ع۴ج۴ ۱۳۹۵

  جرايم زباني از ديدگاه زبان شناسي حقوقي/ سيروس عزيزي، نگار مومني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۳

  BP‎ ۱۹۵‎ /۶۲ب۴ ۱۳۹۴

  بررسي تطبيقي حدود و تعزيرات در فقه مذاهب خمسه/ فريبا حاجي علي، محدثه معيني فر؛ [به سفارش] دانشگاه امام صادق(ع)، پرديس خواهران.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۵۲۴

  K‎ ۳۸۵۰‎ /ر۹ق۴ ۱۳۹۵

  قرارداد عدم رقابت/ ابراهيم رهبري، نجمه کاظمي آهويي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۵

  KMH‎ ۱۸۲۹‎ /د۲ن۳ ۱۳۹۵

  نحوه رسيدگي به طرح دعاوي در شوراهاي حل اختلاف/ مولف حسين داريزين.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۶

  K‎ ۱۱۵۰‎ /الف۳ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق حمل و نقل دريايي با تاکيد بر کنوانسيون رتردام ۲۰۰۹: مطالعه تطبيقي کنوانسيون هاي بروکسل، هامبورگ و رتردام/ مولف افشين احمدي، باديباچه ابراهيم تقي زاده.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۷

  KMH‎ ۳۸۹۵‎ /ر۹ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ علي محمد روشني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۲۸

  HV‎ ۶۰۴۹‎ /الف۲پ۹ ۱۳۹۴

  پيشگيري از تکرار جرم در پرتو بازپذيرسازي اجتماعي بزهکاران/ ترجمه و تحقيق شهرام ابراهيمي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۵۲۹

  K‎ ۱۰۰۵  ۲م۷ ۱۳۸۹

  مفاهيم و ويژگي هاي امضاي ديجيتال/ علي عبدالهي، طاهره منزوي، يونس جوان چري.- تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس تهران، ۱۳۸۹.

  ۹۵۳۰

  KMH‎ ۹۶۲‎ /۵  ۲آ۵ ۱۳۹۱

  آشنايي با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار، فرابورس ايران و کالا/ سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت نظارت بر نهادهاي مالي.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۱.

  ۹۵۳۱

  KMH‎ ۸۳۹‎ /ب۲ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق مسئوليت مدني و الزامات خارج از قرارداد/ ايرج بابائي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۵۳۲

  HV‎ ۶۴۳۱‎ /ص۹الف۷ ۱۳۹۳

  اقتصاد تروريسم/ ناصر صنوبر.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۳.

  ۹۵۳۳

  HG‎ ۵۷۲۱‎ /۲۲ص۹ ۱۳۹۲

  صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران (۱. اوراق بهادار ۲. زمين و ساختمان)/ [مولف] معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.

  ۹۵۳۴

  HG‎ ۴۵۵۱‎ /ش۹م۶ ۱۳۹۰

  معرفي صنعت بورس اوراق بهادار: روندها و پيشرفت ها همراه با: معرفي ۲۰ بورس معروف جهان/ ترجمه و تاليف ابوالفضل شهرآبادي، امير يوسفيان پور، قربان برارنيا ادبي.- تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس تهران، ۱۳۹۰.

  ۹۵۳۵

  K‎ ۷۰۴۰‎ /ش۴ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بين الملل خصوصي/ محمدجواد شريعت باقري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۵۳۶

  KMH‎ ۸۶۹‎ /ش۹ق۴ ۱۳۹۴

  قراردادهاي بي اوتي: تنظيم، ساختار و قوانين حاکم/ عبدالحسين شيروي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۵۳۷

  KMH‎ ۹۶۲‎ /۸۹ت۳ ۱۳۹۳

  تحليل حقوقي معاملات بازار فيزيکي بورس کالاي ايران/ مولفان حسين سوهاني، سيدمرتضي شهيدي.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۳.

  ۹۵۳۸

  HG‎ ۶۰۲۴‎ /ف۹آ۲ ۱۳۹۰

  آتي هاي اسلامي و بازارهاي آنها (با اشاره به نقش آنها در توسعه بازارهاي مالي روستايي)/ م. فهيم خان؛ مترجمان محمدمهدي عسگري، محمد بيگدلي، محمد ميرزاده.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، انتشارات؛ سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۹۰.

  ۹۵۳۹

  BP‎ ۲۳۰‎ /۲ /الف۹ش۹ ۱۳۹۲

  شناخت نظام مالي اسلامي/ نويسنده محمد ايوب؛ مترجمان حامد تاجميررياحي، علي راه نشين.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات؛ سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۹۲.

  ۹۵۴۰

  KJV‎ ۲۳۳‎ /الف۷ن۶ ۱۳۸۷

  نظام حقوقي فرانسه/ کاترين اليوت، کاترين ورنون؛ ترجمه صفر بيگ زاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۷.

  ۹۵۴۱

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۲م۵

  مصوبات کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار/ گردآورنده دبيرخانه کميته تخصصي فقهي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۳ -.

  ۹۵۴۲

  HF‎ ۵۶۸۶‎ /م۴ن۹ ۱۳۹۳

  نهادهاي پولي و مالي/ ؛ ترجمه ابوالفضل شهرآبادي، نيما رحماني./ [نويسنده جف مدورا]؛ ترجمه ابوالفضل شهرآبادي، نيما رحماني.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۳.

  ۹۵۴۳

  KMH‎ ۹۳۰‎ /ع۸ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزايده اجراي احکام مدني: مفهوم و ماهيت مزايده، حقوق اشخاص ثالث، انديشه ها و نظرات، حقوق اصحاب دعوي، شرح مواد مرتبط، نمونه فرم ها/ سيدابوذر علوي، محمدرضا طاهري فرد؛ با مقدمه بهرام بهرامي.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۵۴۴

  KMH‎ ۵۴۰‎ /م۷آ۹ ۱۳۹۵

  آيين دادرسي خانواده/ تاليف فهيمه ملک زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۴۵

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر۳ک۸ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  کليات قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنوني (مواد ۱ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامي)/ تاليف عليرضا رحماني نعيم آبادي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۴۶

  K‎ ۳۹۴۳‎ /م۲م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بين الملل/ همايون مافي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۴۷

  HV‎ ۶۰۴۶‎ /ک۴ب۴ ۱۳۹۵

  بزهکاري و بزه ديدگي زنان مطلقه (مطالعه موردي شهر اصفهان)/ مولفان زهرا کريمي، حميدرضا عباسپور؛ با مقدمه محمدعلي حاجي ده آبادي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۴۸

  BP‎ ۱۶۹‎ /۷۴ف۷

  فقه تطبيقي و استدلالي: تطبيق فقه جعفري با مذاهب اربعه و حقوق موضوعه/ تاليف محمدرضا عزيزاللهي (کرماني).- تهران: مجد، ۱۳۹۵-۱۳۹۳.

  ۹۵۴۹

  K‎ ۵۰۱۵‎ /م۲م۷ ۱۳۹۵

  مفهوم بنيادين جرم در حقوق کيفري بين المللي/ ايرينا مارچاک؛ مترجمان محسن واثقي، حسن کوزه گر.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۵۰

  K‎ ۴۶۲۴‎ /آ۷م۶ ۱۳۹۵

  مطالعه تطبيقي دادرسي کيفري قاچاق کالا در حقوق ايران، ترکيه و عراق/ تاليف عليرضا آقازاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۵۱

  K‎ ۵۰۱۵‎ /ر۹م۷ ۱۳۹۵

  مقدمه اي بر اصول و مفاهيم کلي حقوق بين المللي کيفري/ مولف عليرضا ميلاني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۵۲

  KMH‎ ۴۰۲۶‎ /و۴ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق متهم تحت نظري در نظام حقوق کيفري ايران/ مولفين اکبر وروائي، رسول بهرامي پور، محمداحسان پراکوهي؛ [به سفارش] دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۵۵۳

  BP‎ ۱۶۹‎ /۵۹ق۹ ۱۳۹۵

  قواعد فقه پيشرفته/ محمود قيوم زاده.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۵۴

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ح۵م۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه کامل قوانين کاربردي حقوق تجارت بين الملل (WTO، مالکيت فکري، نفت و گاز، بيمه و ...)/ تدوين کنندگان عليرضا حسني، محمد غلامي بهنميري، رضا بيک پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۵ -.

  ۹۵۵۵

  KD‎ ۶۵۸‎ /ب۲ک۸ ۱۳۹۴

  کليات و منابع حقوق: کتاب اول/ [ديويد ال. ا بارکر]؛ مترجم اصلي و سرپرست مترجمين علي صفاري؛ با همکاري راضيه صابري، پگاه نادري.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۵۶

  KD‎ ۱۹۴۹‎ /ب۲ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق شبه جرم: کتاب دوم/ [ديويد.ال ا بارکر]؛ مترجم اصلي و سرپرست مترجمين علي صفاري؛ با همکاري راضيه صابري، صنم شاهرخي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۵۷

  KMH‎ ۴۲۶۶‎ /ح۵خ۹ ۱۳۹۴

  خيانت در امانت (تحليل فقهي و حقوقي)/ مولف اردشير حسيني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۵۵۸

  KMH‎ ۳۰۴۶‎ /م۶م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات آب/ تدوين احمد معماري.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۵۹

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۹ر۲ ۱۳۹۵

  تولد فرزند بعد از وفات والدين (از منظر فقه و حقوق)/ مولفان مسعود راعي، فهيمه ربيعي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۰

  KZ‎ ۱۳۰۱‎ /و۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق معاهدات بين المللي/ مولفان منصور وفايي، عادله عليپور.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۱

  JZ‎ ۶۰۱۰‎ /و۷ح۸ ۱۳۹۵

  حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ مولفان منصور وفايي، عادله عليپور.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۲

  KMH‎ ۹۷۰‎ /ن۹ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق درياها (مناطق دريايي)/ تاليف مهدي نيک نفس.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۳

  DSR‎ ۱۵۱۷‎ /خ۴م۶ ۱۳۹۵

  مصدق و حقوق بشر/ محمدرضا خراطي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۴

  K‎ ۵۴۲۵‎ /ض۴ن۷ ۱۳۹۵

  نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسي کيفري: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ تاليف سيروس ضرغامي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۵

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۹و۶ ۱۳۹۵

  وضعيت فقهي و حقوقي کودکان حاصل از تلقيح مصنوعي، شبهه و زنا/ مولفان محمد مهدي کريمي نيا، سميه اميني.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۶

  KMH‎ ۸۱۰‎ /د۸ق۹ ۱۳۹۵

  قواعد وفاي به عهد در تاديه اسناد تجاري (علمي، تطبيقي، کاربردي)/ تاليف ابراهيم دلشاد، فائزه احمدزاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۷

  JZ‎ ۴۸۳۹‎ /خ۸ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق سازمان هاي بين الملل/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۸

  BP‎ ۱۵۹‎ /۸۴م۶ ۱۳۹۵

  [کفايه الاصول .شرح]

  معيار استنتاج فقهي حقوقي يا اصول فقه: با نوآوري و ده ها نقد بر برخي از آراء استاد مظفر و جناب آخوند خراساني/ مصنف جواد سرخوش.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۹۵۶۹

  KMH‎ ۳۳۶۶‎ /ق۴ن۶ ۱۳۹۵

  نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي نفتي/ حسين قربانيان، مريم شفيعي خواه.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۰

  K‎ ۳۸۵۰‎ /ح۵ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق رقابت و قراردادهاي مجوز بهره برداري/ محمدمهدي حسن پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۱

  HV‎ ۶۷۷۳‎ /ج۲ج۴8 ۱۳۹۵

  جرم شناسي سايبري: (بررسي جرايم اينترنتي و رفتار مجرمانه)/ تاليف کي. جايشانکار؛ ترجمه احسان سليمي، محمدسعيد رستگار صولتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۲

  HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵۲ک۲

  کتابچه بزه ديده شناسي/ ترجمه مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: آرمان حقوق، ۱۳۹۱ -.

  ۹۵۷۳

  K‎ ۸۴۰‎ /س۸9ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل حقوقي قرارداد بي.او.تي/ مولفان حسن سليماني، شهلا شاهسوني.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۴

  KMH‎ ۴۰۰۶‎ /ع۲ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل و ارزيابي سياست جنايي ايران در حوزه ضبط و مصادره اموال/ مولفان فاطمه عامري، صادق صادقي، مهران صادقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۵

  HV‎ ۷۲۴۰‎ /ن۷ن۷ ۱۳۹۵

  نقش سازمان جهاني پليس جنايي در حفظ صلح و امنيت بين المللي/ تاليف محمدجعفر نعناکار.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۶

  HV‎ ۶۷۷۳‎ /م۲ج۴ ۱۳۹۵

  جرم شناسي جرايم سايبري از منظر پيشگيري/ مولفان محمود مالمير، امين اميريان فارساني.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۷

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۸ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق اعتبارات اسنادي و راهکارهاي مقابله با جعل و تقلب/ مولفان حسن سليماني، مهسا اکبري.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۸

  K‎ ۴۶۰۰‎ /الف۷م۲ ۱۳۹۵

  ماهيت تجارت خدمات از منظر حقوق بين الملل/ مولفان ميثم اقبالي، بيتا قنبري.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۷۹

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ر۴ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بشر و زيست فناوري تراريخت: چالش ها و راهکارها/ تاليف نجمه رزمخواه.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۰

  K‎ ۳۱۵۰‎ /ل۲م۲4 1395

  مباني حقوق عمومي در غرب/ مارتين لاگلين؛ مترجم محمد مقتدر.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۱

  KMH‎ ۱۶۳۵‎ /خ۶ع۲ ۱۳۹۵

  نقش تخلف انتظامي در مسئوليت مدني وکيل دادگستري/ مولفان بختيار عباسلو، مريم باباپسندي، سعيده صالحي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۲

  KMH‎ ۲۶۱۰‎ /ر۵م۴ ۱۳۹۵

  مراجع شبه قضايي (صلاحيت ها، وظايف و اختيارات)/ تاليف رشيد رشيدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۳

  K‎ ۳۲۶۴‎ /م۷م۵ ۱۳۹۵

  مسئوليت مدني در فضاي سايبر/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۴

  K‎ ۳۹۱۵‎ /م۵ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي حقوقي قراردادهاي آتي و اختيار در بازارهاي نفت خام/ تاليف عليرضا مشهدي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۵

  KMH‎ ۹۶۲‎ /۵۴ح۸ ۱۳۹۵

  حل و فصل اختلافات حرفه اي کارگزاران بورس/ تاليف ريحانه سادات قريشي؛ با مقدمه ابراهيم دلشاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۶

  KMH‎ ۶۴۶‎ /ک۹۳ت۸ ۱۳۹۵

  تمليک تدريجي در فقه و حقوق ايران/ تاليف محمدعلي کنجوري؛ با مقدمه ابراهيم دلشاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۷

  HV‎ ۹۰۷۶‎ /ط۹ت۲ ۱۳۹۵

  تاثير بازي هاي رايانه اي بر بزهکاري و انحراف کودکان و نوجوانان/ مولفان خديجه طهماسبي قرايي، مهدي زکوي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۸

  KMH‎ ۳۱۸۳‎ /الف۷ر۹ ۱۳۹۵

  رويکرد حقوق کيفري ايران به ميراث فرهنگي/ تاليف فرشيد اکبرزاده؛ با ديباچه حسين ميرمحمد صادقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۸۹

  KMH‎ ۸۴۹‎ /ع۲ت۳ ۱۳۹۵

  تحولات تقسيم مسئوليت مدني در تصادفات رانندگي/ مولفان بختيار عباسلو، اکرم محمدي کمسرخ.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۰

  K‎ ۳۶۱۱‎ /الف۹خ۹ ۱۳۹۵

  خودکشي مساعدت شده پزشکي/ تاليف علي ايزديار؛ با ديباچه حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۱

  KMH‎ ۳۲۰۰‎ /آ۸ق۴ ۱۳۹۴

  قرارداد و مديريت ادعا: شرحي بر پرسش و پاسخ هاي امور پيمانکاري مرتبط با شرايط عمومي پيمان/ تاليف مرتضي آمري نيا.- تهران: سيماي دانش، آذر، ۱۳۹۴.

  ۹۵۹۲

  K‎ ۴۰۶۵‎ /ت۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق حمل و نقل ريلي/ تاليف ابراهيم تقي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۳

  K‎ ۵۷۹‎ /ت۸الف۵ ۱۳۹۵

  بررسي فقهي، حقوقي و اخلاقي قرارداد انجماد جنين و گامت در حقوق ايران با نگاهي به حقوق برخي از کشورها/ مولفان سيدمحمد اسدي نژاد، نازيلا تقوي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۴

  HV‎ ۹۲۷۸‎ /ب۹آ۴ ۱۳۹۵

  آزادي مشروط در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ تاليف سعيدرضا بيرانوند.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۵

  K‎ ۳۲۴۲‎ /ح۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق فرهنگي اقليت هاي قومي در نظام جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ مولفان سيداحمد حبيب نژاد، عاليه اسمعيلي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۶

  KMH‎ ۳۴۸۳‎ /الف۳آ۴ ۱۳۹5

  آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ايران از منظر حقوق بشر بين المللي/ تاليف حبيب الله احمدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۷

  KMC‎ ۸۲۲‎ /الف۷ر۴ ۱۳۹۵

  رژيم حقوقي ميادين مشترک نفت و گاز حوزه خليج فارس/ مولفان ميثم اقبالي، ليلا لباف قاسمي زواره.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۵۹۸

  KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ک۸ق۹ ۱۳۹۴

  قوانين و کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بين الملل عمومي/ گردآوري علي کميلي پور؛ تحت نظر رزاميک درمگرديچيان.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۵۹۹

  HF‎ ۱۳۷۹‎ /ک۸ق۹ ۱۳۹۴

  قوانين و کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق تجارت بين الملل/ گردآوري علي کميلي پور؛ تحت نظر رازميک درمگرديچيان.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۶۰۰

  HE‎ ۵۷۳‎ /ر۵ر۲ ۱۳۹۲

  راهنماي حمل و نقل ايمن کانتينرها در دريا/ ترجمه محمود رستم افشار، ملک رضا ملک پور.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۶۰۱

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۹ر۲ ۱۳۹۵

  راهنماي کاربران اعتبار اسنادي بر اساس 600 UCP/ [ نويسندگان والتر بيکر، جان اف دولان]؛ مترجم فاطمه حميدي.- تهران: جنگل، اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۶۰۲

  K‎ ۳۶۱۱‎ /الف۵ج۵ ۱۳۹۴

  جستاري در مباني اخلاقي و حقوق کيفري قتل مساعدت شده با نگاهي به قوانين مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲/ مولف محمدحسين استخر.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۶۰۳

  KMH‎ ۳۹۶۴‎ /ع۴چ۴ ۱۳۹۴

  چرايي؛ سلب حيات (اعدام) قبل از طلوع !!؟؟/ تدوين و تاليف ايرج عزيزي، فردين شهبازي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۶۰۴

  HV‎ ۵۵۳‎ /الف۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق اورژانس/ مايل ابرن؛ مترجم نيلوفر شهيدي؛ ويراستار سعيد گلشن رضائي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۶۰۵

  K‎ ۵۳۰۲‎ /ر۹ن۵ ۱۳۹۵

  نسل کشي فرهنگي در نظام حقوق بين الملل معاصر/ نويسنده عليرضا روستايي؛ با مقدمه ستار عزيزي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۶۰۶

  KMH‎ ۳۸۵۶‎ /س۲ح۷

  حقوق کيفري عمومي: دفاع مشروع (اصول و حقايقي در گذر از دفاع مشروع توام با رويه قضايي و نقد مستدل پاره اي از نظريات)/ مولف ميرزامهدي سالاري شهربابکي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴-.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28143333
اکنون :
67