جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214465
  تاریخ انتشار : 10 مرداد 1396 9:3
  تعداد بازدید : 652

  تازه های کتاب های فارسی اسفند ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی اسفند ماه 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۵۲۰

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ط۹آ۹

  آيين دادرسي کيفري/ جواد طهماسبي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵-.

  ۸۳۲

  K‎ ۶۳۹‎ /ز۹ج۹ ۱۳۹۴

  جهاني شدن حقوق کيفري (در قلمرو حمايت از کودکان در برابر بزه ديدگي)/ اميرحمزه زينالي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۳۸۷۵

  JZ‎ ۴۸۴۱‎ /غ۶س۲ ۱۳۹۴

  سازمان هاي غيردولتي و فرآيند صلح بين المللي/ هنگامه غضنفري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۳۸۷۶

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ک۲م۷ ۱۳۹۴

  مقدمه حقوق تجارت/ کوروش کاوياني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴-.

  ۳۸۷۷

  HV‎ ۶۶۲۶‎ /۵۴آ۹ ۱۳۹۵

  آيين دادرسي ويژه کودکان بزه ديده: مطالعه تطبيقي اسناد بين المللي و حقوق کيفري ايران/ نگارش هديه هدايت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۵۶۶۶

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ز۴آ۹9

  آيين دادرسي کيفري/ عباس زراعت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳-۱۳۹۵.

  ۹۴۰۱

  م KMH‎ ۵۴۰‎ /ر۹د۲ ۱۳۹5

  دانشنامه حقوقي خانواده/ محمد روشن، محمد صادقي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۴۰۲

  KMH‎ ۳۲۵۹‎ /ص۷ب۴ ۱۳۹۴

  بررسي اجمالي قوانين و مقررات استانداردهاي صنعتي/ تاليف و گردآوري کورش صفرکوپايه.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۴۰۴

  KMH‎ ۸۴۸‎ /الف۸م۵ ۱۳۹4

  مسئوليت مدني و حقوق ورزشي/ محمدعلي انيسي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۴۰۵

  KZ‎ ۵۶۷۵‎ /د۲ح۷ 1395

  حقوق اطلاع رساني هسته اي/ آزاده داداشي؛ با ديباچه علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۰۶

  KZ‎ ۶۳۷۳‎ /م۲ت۳ ۱۳۹۵

  تحريم هاي اقتصادي بر مبناي حقوق بين الملل: يک جانبه گرايي، چندجانبه گرايي، مشروعيت و پيامدها/ ويراستاران علي ماروسي، مارسيا باست؛ برگردان سيدمصطفي کازروني، محمد قربان زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۰۷

  HV‎ ۶۶۲۵‎ /ن۲ق۲ ۱۳۹۵

  قاچاق انسان و نقض حقوق بشر در آيينه اسناد بين المللي و منطقه اي/ نازآفرين ناظمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۰۸

  K‎ ۳۹۱۵‎ /الف۶ق۴ ۱۳۹۵

  قراردادهاي بين المللي نفت و گاز: قراردادهاي بين المللي خدماتي/ مجتبي اصغريان.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۰۹

  K‎ ۴۳۰۷‎ /ص۸م۲ ۱۳۹۵

  مالکيت فکري در پخش برنامه هاي ماهواره اي با تاکيد بر محتواي معاهدات حقوقي سازمان هاي پخش/ خديجه صلح ميرزايي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۰

  KZ‎ ۶۳۷۳‎ /م۹گ۴ ۱۳۹۵

  گذري بر تاثير تحريم هاي اقتصادي بر بيمه دريايي و الزام شوراي امنيت به رعايت اصول حقوق بشر/ سيدباقر ميرعباسي، عادل محمدي، سوده وفاسرشت.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۱

  KZ‎ ۴۰۴۱‎ /ر۹الف۲ ۱۳۹۵

  ابعاد حقوقي شناسايي و تعامل دولت ها با رژيم هاي دوفاکتو: مورد کاوي ليبي و سوريه/ شهزاد رئيسي؛ زير نظر اميرحسين رنجبريان.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۲

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ذ۲س۹ ۱۳۹۵

  سياست گذاري هاي حقوق بشر در خاورميانه/ مهدي ذاکريان.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۳

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۶۶ف۷ ۱۳۹۵

  فقه نفت و گاز/ ابراهيم موسي زاده، با همکاري هادي شکري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۴

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۵۵۹ح۸ ۱۳۹۵

  حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه/ عزيزاله فهيمي، علي مشهدي؛ [براي] مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۵

  HV‎ ۶۵۴۵‎ /ک۹خ۹ ۱۳۹۵

  خودکشي در حقوق جنايي/ تاليف حسن کيخا.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۶

  BP‎ ۱۹۷‎ /ق۲الف۸ ۱۳۹۵

  [الخلاف في الاحکام . فارسي - عربي . برگزيده . شرح]

  انديشه هاي تطبيقي ارث و وصيت: ترجمه و تحقيق باب الفرايض والوصايا کتاب الخلاف شيخ طوسي/ ترجمه و تحقيق سيدمحسن قائمي خرق، محمد لري نژاد؛ با ديباچه عزيزاله فهيمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۷

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳ ۱۳۹۳

  مجموعه آراي قضايي دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران کيفري/ تدوين پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي کشور.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳.

  ۹۴۱۸

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳۴ ۱۳۹۵

  مجموعه آراي قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران (کيفري)/ تدوين پژوهشکده استخراج و و مطالعات رويه قضايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۴۱۹

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳5 1395

  مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري/ تدوين پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي کشور.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۰

  K‎ ۹۵۰‎ /آ۴ن۶ ۱۳۹۵

  نظام حقوقي بين المللي مسئوليت مدني در قبال خسارت هسته اي/ آژانس بين المللي انرژي اتمي؛ مترجم صالح رضايي پيش رباط.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۱

  K‎ ۳۲۴۰‎ /م۳8 ۱۳۹۵

  مجموعه اسناد و معاهدات حقوق بشر/ [تدوين و ترجمه] هادي طالع خرسند ... [و ديگران].- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۲

  KZ‎ ۶۳۸۵‎ /ش۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مخاصمات مسلحانه/ ملکم شاو؛ [ ترجمه] سيده لطيفه حسيني، نرگس سادات حسيني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۳

  HD‎ ۶۹‎ /پ۲ج۹ ۱۳۹۵

  جنبه هاي حقوقي و قراردادي پروژه هاي صنعتي/ رضا پاکدامن.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۴

  K‎ ۳۲۴۰‎ /گ۸5ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل به همراه اساسنامه سازمان عفو بين الملل/ محمود گلستاني، الهام پهلواني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۵

  K‎ ۵۴۰۱‎ /ب۲الف۶ ۱۳۹۴

  اصول آيين دادرسي کيفري/ زينب باقري نژاد.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۴۲۶

  HV‎ ۶۰۲۴‎ /۵۵ت۷3۱۳۹۵

  تعدد جرم: علمي - کاربردي (با آراي متعددي از ديوان عالي کشور، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و...)/ مسعود بسامي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۷

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۴چ۸ ۱۳۹۵

  چکيده مقالات دومين همايش بين المللي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ مرکز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۸

  KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ه۸2م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه چکيده مقالات همايش ايران و حقوق بين الملل: صلح و امنيت منطقه اي/ نظارت مصطفي فضائلي، سيدياسر ضيايي، علي مشهدي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۲۹

  KZ‎ ۶۳۸۵‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي (حقوق مخاصمات و تروريسم)/ تدوين و زيرنظر بابک پورقهرماني، فاطمه احدي، احسان جاويد.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۰

  KZ‎ ۱۲۹۸‎ /۳۷م۶ ۱۳۹۵

  معاهدات وين (۱۹۸۶و ۱۹۶۹)/ ترجمه ارسطو صفري، فاطمه ميثمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۱

  K‎ ۶۳۹‎ /آ۷ش۹ ۱۳۹۵

  شوراي امنيت سازمان ملل متحد و حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه/ نويسنده جواد آقازاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۲

  HJ‎ ۲۰۵۱‎ /ر۶د۸ ۱۳۹۵

  دموکراسي و بودجه/ مهدي رضايي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۳

  KMH‎ ۵۴۰‎ /م۴ک۲ ۱۳۹۵

  کاربرد قواعد فقه قضايي در حقوق خانواده (قاعده بينه، اقرار و ولايت حاکم)/ مولفين خديجه مرادي، ميلاد خدايي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۴

  KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ر۲ن۷ ۱۳۹۴

  نقش کميته بين المللي صليب سرخ در تاسيس ديوان کيفري بين المللي/ هاجر راعي دهقي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۴۳۵

  HC‎ ۴۷۳‎ /ه۸ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حمايت از توليد ملي/ مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۶

  KMH‎ ۳۱۰۶‎ /ش۴ت۲ ۱۳۸۲

  تاريخ، اخلاق، مقررات مامائي و پزشکي قانوني/ تاليف منصوره شريعتي.- نيشابور: انتشارات شهر فيروزه، ۱۳۸۲.

  ۹۴۳۷

  BP‎ ۱۶۱‎ /۷۵م۶ ۱۳۹۵

  مصلحت و مجازات هاي حدي/ مولف حامد رستمي نجف آبادي؛ زير نظر عابدين مومني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۸

  BP‎ ۱۹۵‎ /ت۹م۲ ۱۳۹۵

  متون فقه جزايي حدود، قصاص و ديات/ مولفان احمدرضا توکلي، حامد رستمي نجف آبادي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۳۹

  HV‎ ۷۴۳۱‎ /م۳8

  مجموعه گزارش نشست هاي علمي پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي/ گردآوري و تنظيم عباس علوي نژاد...[ و ديگران]؛ [به سفارش] مرکز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم.- تهران: خرسندي، -۱۳۹۵.

  ۹۴۴۰

  HN‎ ۶۷۰‎ /۲۲۸م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه مقالات پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي (با محوريت مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار آسيب پذير)/ گردآوري و تنظيم عباس علوي نژاد، مرتضي عندليب کورايم، سعيد محمودي نيا؛ [برگزارکننده] مرکز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه..- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۱

  HV‎ ۹۰۷۶‎ /خ۲ف۴ ۱۳۹۵

  فرايند دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار در رويکرد جديد قانون گذاري/ برهان خاطري؛ با ديباچه محمدرضا عدالتخواه.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۲

  KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ش۸ن۶ ۱۳۹۴

  نظام حقوقي اراضي ملي شده/ تاليف احمد شمس.- ويرايش ۴.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۴.

  ۹۴۴۳

  م KMH‎ ۵۶‎ /الف۵ف۴ ۱۳۹۵

  فرهنگ ثبتي/ تاليف نادر اسکافي.- ويرايش ؟.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۴

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ش۴الف۶ ۱۳۹۵

  اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاري/ عليرضا شريفي.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۵

  KMH‎ ۸۳۹‎ /غ۴م۵ ۱۳۹۵

  مسووليت مدني اشخاص در اعتراض هاي عمومي/ ايمان غريب نواز.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۶

  K‎ ۸۳۰‎ /الف۸ق۲ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون حاکم بر تعهدات/ احمد اميرمعزي.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۵.

  ۹۴۴۷

  K‎ ۵۱۰۱‎ /ج۹م۲ ۱۳۹۴

  ماهيت فلسفي و جامعه شناختي کيفر/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۴۸

  K‎ ۱۴۰۱‎ /ب۴ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق مالکيت فکري در سازمان جهاني تجارت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۴۹

  HG‎ ۴۵۲۱‎ /ش۹م۲ ۱۳۹۴

  ماهيت حقوقي اوراق بهادار/ نفيسه شوشي نسب؛ با ديباچه ي محمود باقري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۰

  KMH‎ ۱۷۲۹‎ /ص۷الف۲ ۱۳۹۴

  ابلاغ الکترونيکي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۱

  KMH‎ ۸۵۸‎ /د۹ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها/ عبدالرسول دياني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۵۲

  KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ف۴الف۸ ۱۳۹۴

  انساني شدن حقوق بين الملل: با تاکيد بر نظريه مسئوليت حمايت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۳

  K‎ ۱۵۰۰‎ /م۹ح۷ ۱۳۹5

  حقوق طرح هاي صنعتي/ سيدحسن ميرحسيني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۵۴

  K‎ ۴۱۰۰‎ /آ۲ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق امنيت هواپيمايي/ تاليف روانتيسا آبيرانته؛ ترجمه پيمان نماميان.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۵

  JZ‎ ۱۳۱۸‎ /ه۹ج۹ ۱۳۹۵

  جهاني شدن و سياست توسعه در خاورميانه/ کلمنت ام. هنري، رابرت اسپرينگ بورگ؛ ترجمه سيداحمد موثقي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۵۶

  KMH‎ ۸۷۳‎ /۳۹الف۷ ۱۳۹۴

  اعتراض شخص ثالث در دادرسي هاي مدني/ مولف عبدالصمد دولاح؛ با ديباچه بهمن کشاورز.- ويرايش ۲.- تهران: دادگستر، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۷

  KMH‎ ۸۵۸‎ /الف۳ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق تعهدات تبعي/ محمدرضا احمدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۸

  HV‎ ۶۷۷۳‎ /ج۲9ج۴ ۱۳۹۴

  جرم شناسي فضاي مجازي: کشف جرايم اينترنتي و رفتار مجرمانه/ ويراستار کي. جيشانکار؛ ترجمه حميدرضا ملک محمدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۵۹

  KZ‎ ۵۶۷۰‎ /ر۹ح۸ ۱۳۹۴

  حمايت از عدم گسترش و خلع سلاح هسته اي/ تاليف راب فن رايت، آلين وير.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۰

  KMH‎ ۴۶۵۷‎ /ح۲آ۹ ۱۳۹۵

  آيين دادرسي کيفري کاربردي: قرارها/ حسن حاجي تبار فيروزجائي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۶۱

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ش۹۳ت۷ ۱۳۹۵

  تعدد جرم: نظريه ها و رويه ها/ عباس شيخ الاسلامي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۶۲

  HV‎ ۶۰۲۶‎ /غ۸ک۹ ۱۳۹۵

  کيفرشناسي: کليات و مباني پاسخ شناسي جرم/ حسين غلامي؛ با ديباچه هانس يورگ آلبرشت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۶۳

  BP‎ ۱۹۵‎ /ش۲ف۷۲ ۱۳۹۴

  فقه جزايي اهل سنت در مقارنه با فقه شيعه/ حسن شاه ملک پور.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۴

  BP‎ ۱۹۵‎ /ب۹ر۲ ۱۳۹۴

  رابطه رشد و مسوؤليت کيفري در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمدحسين بياتي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۵

  م K‎ ۴۶۱۱‎ /الف۶ف۴ ۱۳۹۴

  فرهنگ تعرفه اي سازمان جهاني گمرک (نظام هماهنگ شده ي توصيف و کدگذاري کالا)/ عبدالله احمدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۶

  KMH‎ ۸۲۲‎ /۹۴ق۹ ۱۳۹۴

  قوانين مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران و فرانسه: بررسي قوانين مسئوليت مدني از نظر دکترين و رويه قضايي ايران و فرانسه و فقه/ اميرعباسي بزرگمهر.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۷

  KMH‎ ۴۸۰‎ /ح۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بين الملل خصوصي: بايسته هاي تعارض قوانين به زبان ساده/ طاهر حبيب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۶۸

  K‎ ۳۵۸۵‎ /ک۹م۷ ۱۳۹۴

  مقدمه اي بر حقوق بين الملل محيط زيست/ تيمو کويو روا؛ ترجمه و تحقيق سبحان طيبي، مهناز ضرابي؛ با ديباچه فرهاد دبيري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۶۹

  KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ص۸پ۹ ۱۳۹۵

  پيامدهاي انساني و اجتماعي اشغال عراق از منظر حقوق بين الملل کيفري/ سهراب صلاحي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۰

  KMH‎ ۱۰۴۳‎ /۲۳ر۴ ۱۳۹۵

  رژيم حقوقي حاکم بر ثبت شرکت هاي تجاري/ نگارش فريده وحيدي؛ زيرنظر حسن باديني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۱

  KMH‎ ۸۵۸‎ /ب2ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق قراردادها: عقود معين ۱/ عليرضا باريکلو.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۷۲

  KMH‎ ۳۷۴۷‎ /پ۹ت۲ ۱۳۹۴

  تامين خواسته با مطالعه تطبيقي/ عباس پهلوان زاده.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۴۷۳

  KMH‎ ۸۶۴‎ /د۹ه۸ ۱۳۹۴

  همه ي گام هايم براي عدالت/ تأليف و تنظيم عبدالصمد دولاح.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۴۷۴

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ع۲ح۷5۱۳۹۵

  حقوق شهروندي؛ از تدبير تا برنامه عمل مشترک/ به اهتمام محمود عباسي؛ با همکاري سيدطه موسوي ميرکلائي، حسين عرفاني مقدم، محمدحسين عرفان منش، نويد رهبر؛ با ديباچه مصطفي پورمحمدي.- تهران: انتشارات حقوقي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۵

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ع۲ک۸ ۱۳۹۵

  کلينيک هاي حقوق شهروندي؛ از مباني و خاستگاه تا بستر اجتماعي/ به اهتمام محمود عباسي؛ با همکاري سيدطه موسوي ميرکلائي، حسين عرفاني مقدم، محمدحسين عرفان منش، نويد رهبر؛ با ديباچه مصطفي پورمحمدي.- تهران: انتشارات حقوقي، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۶

  LB‎ ۲۳۷۲‎ /۳۲الف۹ ۱۳۹۴

  اولويت هاي پژوهشي سازمان هاي اجرايي و موسسات کشور تابستان ۱۳۹۴/ گردآوري و تنظيم احسان مبارکي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۴۷۷

  KMH‎ ۷۴‎ /ج۹م۲ ۱۳۹۵

  مامن قافله دل و دانش: گزيده انديشه هاي حقوقي تقديمي به استاد فرزانه جناب آقاي دکتر حسنعلي دروديان/ به کوشش لعيا جنيدي، عليرضا مسعودي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۸

  KMH‎ ۳۰۶۲‎ /پ۹ن۶ ۱۳۹۵

  نظام حقوقي حاکم بر بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري/ رحيم پيلوار، حسين برجي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۴۷۹

  KMH‎ ۳۷۱۲‎ /پ۹ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق حاکم بر تملک اراضي و املاک توسط اتباع خارجي/ رحيم پيلوار، منصور اکبري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۴۸۰

  KMH‎ ۶۸‎ /م۳الف۴ ۱۳۹۱

  ارج نامه دکتر الماسي: مقالات اهدا شده به دکتر نجادعلي الماسي/ به کوشش حسن محسني؛ زير نظر گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۱.

  ۹۴۸۱

  KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ص۷4ح۷

  حقوق بازرگاني: شرکت ها/ محمد صقري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۳ -.

  ۹۴۸۲

  K‎ ۸۵۰‎ /م۸ق۲ ۱۳۹۵

  قائم مقامي در قراردادها/ محمد مولودي، هادي شعباني کندسري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.

  ۹۴۸۳

  KMH‎ ۵۴۰‎ /ش۹ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق خانواده: ازدواج، طلاق، فرزندان/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۴۸۴

  KMH‎ ۸۵۸  ۲الف۳ ۱۳۹۵

  اجل در تعهدات و قراردادها: (مطالعه ي تطبيقي)/ محمد عابدي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۵.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28140399
اکنون :
99