جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214457
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 16:8
  تعداد بازدید : 556

  تازه های کتاب های فارسی دی ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی دی ماه 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۳۸۹۲

  BP‎ ۱۸۱‎ /۶۹ن۹۴

  ترجمه النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي/ محمد بن الحسن الطوسي؛ با تصحيح و مقدمه و حواشي بقلم محمد باقر سبزواري.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۳.

  ۹۳۱۳

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح5ن۶ ۱۳۹۵

  نظريه ها و رويه ها در حقوق جزاي عمومي/ مولف سيدمحمد حسيني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۴

  BP‎ ۱۹۵‎ /۷۲د۹ ۱۳۹5

  ديه مغلظ در نظام حقوقي ايران/ محمدامين ثابت سروستاني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۵

  HV‎ ۶۰۴۹‎ /چ۹ر۲ ۱۳۹5

  راهنماي مقدماتي پيشگيري از تکرار جرم و باز ادغام اجتماعي مجرمان/ [ ويوين چين]؛ مترجمين مجتبي لشگري، ارمغان مهمدي؛ [براي] اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۶

  JZ‎ ۱۳۰۵‎ /ع۵ر۴ ۱۳۹۵

  رژيم هاي بين المللي/ ابومحمد عسگرخاني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۷

  JZ‎ ۴۸۳۹  ۷ن۶ ۱۳۹۵

  نظارت در سازمان ها ي بين المللي/ محمدرضا ملت.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۸

  BP‎ ۱۸۲‎ /ص۲ج۹4

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده]

  ترجمه جواهرالکلام: رهن/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵-.

  ۹۳۱۹

  K‎ ۵۲۶۱‎ /گ۴الف۴ ۱۳۹۵

  ارزيابي شيوه نظارت در کنوانسيون مبارزه با فساد/ سارا گرگيج.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۰

  K‎ ۳۵۸۵‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: محيط زيست/ تدوين و زير نظر بابک پورقهرماني، جمال بيگي، علي صابرنژاد.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۱

  K‎ ۳۲۵۶‎ /س۲ن۶ ۱۳۹۵

  نظارت بر تجمعات مسالمت آميز/ [سازمان امنيت و همکاري اروپا. دفتر موسسات دموکراتيک و حقوق بشر ]؛ برگردان علي اکبر گرجي ازندرياني، آرين قاسمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۲

  KMH‎ ۳۰۶۲‎ /س۲ ۱۳۵۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  سازمان زمين: مجموعه قوانين و مقررات مربوط به سازمان زمين.- تهران، [۱۳۵۵]=۲۵۳۵.

  ۹۳۲۳

  KMH‎ ۳۴۰۳‎ /س۲آ۹ ۱۳۶۳

  [ايران. اساسنامه ها و آئين نامه ها]

  آيين نامه تشخيص صلاحيت شرکت هاي ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و ضوابط نحوه ارجاع کار به آنها/ دفتر امور پيمانکاران و سازندگان.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۳.

  ۹۳۲۴

  KMH‎ ۳۳۶۶‎ /ن۹س۸ ۱۳۹۵

  سکوهاي نفتي: حمله ايالات متحده به سکوهاي نفتي در ترازوي ديوان بين المللي دادگستري(به انضمام ترجمه آراء ديوان)/ صابر نياوراني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۵

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ک۹ش۹ ۱۳۹۵

  شهروندي گفتمان، تئوري و ديدگاه هاي فراملي/ پيتر کيويستو، توماس فايست؛ مترجم احمد خسروي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۶

  KMH‎ ۸۶۹‎ /م۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مدني: قولنامه و بيع/ تاليف مراد مقصودي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۲۷

  KMH‎ ۲۵۱۲‎ /م۳م۳ ۱۳۷۰

  مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام/ دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه، ۱۳۷۰.

  ۹۳۲۸

  KMH‎ ۳۴۸۲‎ /الف۹م۳ ۱۳۶۹

  مجموعه مطبوعات و رسانه هاي گروهي از ابتداي قانونگذاري تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۶۸/ اداره کل قوانين و مقررات کشور.- تهران: رياست جمهوري، اداره کل قوانين و مقررات کشور، ۱۳۶۹.

  ۹۳۲۹

  KF‎ ۸۴۹‎ /س۲د۴ ۱۳۹۵

  درآمدي بر حقوق قراردادها در نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ نوشته ويلتون اس. ساگ، هارواد ام. راسن؛ با مقدمه محمود رضايي؛ ترجمه عاطفه قاسمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۰

  KZA‎ ۱۶۶۰‎ /ک۸ر۹ ۱۳۹۴

  روش هاي تحديد حدود فلات قاره: ابهامات و منازعات/ عليرضا کمالي فرج اله زاد؛ با ديباچه عليرضا حجت زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۳۳۱

  HV‎ ۷۴۳۱‎ /س۴س۲ ۱۳۹5

  سازمان هاي پيشگيري از جرم/ مولف محمدحسين سرکشيکيان؛ [براي] مرکز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۲

  K‎ ۳۸۳۰‎ /ه۴ت۷ ۱۳۹۵

  تعامل داوري سرمايه گذاري خارجي با حقوق عمومي: لزوم رعايت منافع عمومي ملي و اصل تناسب/ وحيد هدايتي؛ با مقدمه محمدجعفر قنبري جهرمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۳

  KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ر۸س۲ ۱۳۹۵

  سپر انساني در حقوق بين الملل بشردوستانه/ صالحه رمضاني؛ با ديباچه سيدقاسم زماني؛ [براي] کميته ملي حقوق بشردوستانه.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۴

  KMH‎ ۵۶‎ /ح۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق اطلاعات ثبتي/ حسين حقي؛ با مقدمه عبداله رجبي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۵

  JN‎ ۳۰‎ /ط۲س۲ ۱۳۹۵

  ساختار سياسي و حقوقي اتحاديه اروپا/ سيدمحمدسعيد طاهري موسوي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۳۶

  Z‎ ۶۹۱‎ /ق۲د۲ ۱۳۳۷

  دارا شدن غيرعادلانه/ نگارش کمال قارصي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي، ۱۳۳۷.

  ۹۳۳۷

  Z‎ ۶۹۱‎ /ب۹ق۲ ۱۳۸۱

  قانون امنيت ملي کره جنوبي/ ترجمه بيچران لو.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۸۱.

  ۹۳۳۸

  م KMH‎ ۵۶‎ /س۲ر۲

  راهنماي ثبت تاسيس و تغييرات در موسسات غير تجاري.- [شورايعالي قضائي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجارتي].

  ۹۳۳۹

  م KMH‎ ۵۶‎ /د۹ر۲۶

  راهنماي ثبت علائم تجارتي/ مولف نصرت الله دوستي.

  ۹۳۴۰

  م KMH‎ ۵۶‎ /س۲ر۲۵

  راهنماي ثبت تاسيس و تغييرات شرکت هاي ۱- با مسئوليت محدود۲- تضامني ۳- نسبي/ [قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي].

  ۹۳۴۱

  م KMH‎ ۵۶‎ /د۹ر۲

  راهنماي ثبت تاسيس و تغييرات شرکت سهامي عام/ نصرت اله دوستي...[و ديگران].

  ۹۳۴۲

  Z‎ ۶۹۲‎ /الف۸ج۹ ۱۳۸۴

  جهاني امن تر: مسئوليت مشترک ما/ انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد؛ اميرساعد وکيل، پوريا عسکري.- تهران: سازمان ملل متحد، مرکز اطلاعات(تهران)، ۱۳۸۴.

  ۹۳۴۳

  Z‎ ۶۹۲‎ /و۴ب۹ ۱۳۷۲

  بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين المللي/ [دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۷۲.

  ۹۳۴۴

  K‎ ۳۲۴۰‎ /د۲ش۲ ۱۳۹۵

  شادي، حق فراموش شده/ پژوهش و نگارش محمدعلي دادخواه.- تهران: نشر کلاس، ۱۳۹۵.

  ۹۳۴۵

  Q‎ ۱۸۰‎ /الف۵ت۴ ۱۳۹۴

  تدبير دولت ها در امر پژوهش: (بررسي کشورهاي منتخب)( آلمان، سوئد، ژاپن، آمريکا، ترکيه و ايران)/ تاليف مريم اشرفي، محمد عباسي.- تهران: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ۱۳۹۴.

  ۹۳۴۸

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۸  ۳الف۵

  اسلام و تعليم و تربيت/ نگارش محمدباقر حجتي.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۴-.

  ۹۳۴۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /ه۸الف۳ ۱۳۷۸

  احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت/ [گردآورنده] د. داهي الفضلي؛ با همکاري سازمان اوقاف کويت، بانک توسعه اسلامي.- [تهران]: سازمان اوقاف و امور خيريه، ۱۳۷۸=.۱۴۲۰ق=.م۱۹۹۹.

  ۹۳۵۰

  KMH‎ ۲۶۱۳‎ /س۸س۸ ۱۳۵۴

  سمينار بررسي مسائل قضائي در پرتو اصول نهم و چهاردهم انقلاب شاه و ملت و نتايج حاصل از اجراي قوانين جديد دادگستري ۱۵-۲۰ آذر ماه ۱۳۵۴.- [تهران]: وزارت دادگستري، ۱۳۵۴.

  ۹۳۵۱

  م K‎ ۵۲‎ /ف۲ط۲ ۱۳66

  فرهنگ اصطلاحات حقوقي لاتيني - فارسي/ تاليف محمدعلي طالقاني.- تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دفتر انتشارات و تامين منابع درسي، ۱۳۶۶.

  ۹۳۵۲

  KMH‎ ۸۵۸‎ /ش۹ح۷ 1380

  حقوق مدني ۳: تعهدات/ مهدي شهيدي.- تهران: مجد، ۱۳۸۰.

  ۹۳۵۳

  Z‎ ۶۹۶‎ /ح۹ر۴ ۱۳۸۷

  رده بندي کتابخانه کنگره: نظريه، توسعه و کاربرد= Library of Congress Classification/ زهير حياتي، طاهره جوکار، نيلوفر برهمند.- تهران: کتابدار، ۱۳۸۷.

  ۹۳۵۴

  م HG‎ ۱۵۱‎ /م۶ف۴ ۱۳۵۰

  فرهنگ اصطلاحات بانکي/ تاليف غلامحسين معنوي.- تهران: موسسه علوم بانکي ايران، ۱۳۵۰.

  ۹۳۵۵

  KMH‎ ۱۵‎ /خ۵م۳ ۱۳۸۰

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه کامل قوانين و مقررات حقوقي با آخرين اصلاحات و الحاقات ۱۳۸۰/ تدوين محمدرضا خسروي.- تهران: مجد، ۱۳۸۰.

  ۹۳۵۶

  K‎ ۵۴۲۵‎ /ز۸و۶ ۱۳۹۴

  وظايف و اختيارات دادستان ديوان کيفري بين المللي/ مهدي زکوي، کوروش بابايي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۳۵۷

  KMH‎ ۴۷۲۲‎ /ش۲ب۴ ۱۳۹۵

  بزهکاري اطفال و نوجوانان بر اساس قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه ۱۳۹۴/ مولف هوشنگ شامبياتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۳۵۸

  Z‎ ۶۹۱‎ /ر۹ح۷ ۱۳۵۲

  حقوق جزاي اختصاصي جرائم بر ضد اموال/ تاليف روبرت و وان؛ ترجمه حبيب اله جليلي.- ۵۲-۱۳۵۱.

  ۹۳۵۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /ک۲ح۷

  حقوق جزاي اختصاصي/ تقريرات کازروني.

  ۹۳۶۰

  Z‎ ۶۹۱‎ /خ۴آ۹

  آيين دادرسي کيفري/ منوچهر خزائي.

  ۹۳۶۱

  Z‎ ۶۹۱‎ /الف۳ح۷ ۱۳۷۲

  آرا و نظرات مشورتي و تمرين عملي دعاوي در مورد اسناد تجاري: ضميمه درس حقوق تجارت/ بهروز اخلاقي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۷۲-۱۳۷۱.

  ۹۳۶۲

  KMH‎ ۳۵۳۸‎ /و۳ش۹ ۱۳۹۴

  شناخت تعهد ارزي واردکنندگان کالا و خدمات در حقوق ايران/ نويسنده غلام حسين وحيدي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۴.

  ۹۳۶۳

  K‎ ۱۰۲۸  ۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بيع بين المللي: شرح کنوانسيون بيع بين المللي کالا در پرتو دکترين و رويه قضايي (مطالعه تطبيقي با اسناد بين المللي و حقوق ايران)/ تاليف ابراهيم شعاريان، فرشاد رحيمي.- ويرايش ؟.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۶۴

  JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ز۸۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق سازمان هاي بين المللي/ سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۶۵

  BP‎ ۲۳۳‎ /۷۴الف۵ ۱۳۴۸

  اسلام، دين تاريخ/ [سخنراني] علي شريعتي.- تهران: ميعاد، ۱۳۴۸ = .ق۱۳۹۰.

  ۹۳۶۶

  Z‎ ۶۹۱‎ /ه۸ن۶ ۱۳۷۸

  نظارت بر وقف در حقوق ايران، مصر و ترکيه/ [گردآورنده] علي اسلامي پناه؛ با همکاري سازمان اوقاف کويت، بانک توسعه اسلامي.- [تهران]: سازمان اوقاف و امور خيريه، ۱۳۷۸=.۱۴۲۰ق=.م۱۹۹۹.

  ۹۳۶۷

  Z‎ ۶۹۱‎ /د۴

  درس کلاس عالي قضائي: حقوق جزايي.

  ۹۳۶۸

  Z‎ ۶۹۵‎ /۹۷ن۸ ۱۳۷۶

  نمايه سازي همارا/ تهيه و تنظيم علي آقابخشي.- تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، ۱۳۷۶.

  ۹۳۶۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /ص۲ح۷ ۱۳۸۳

  حقوق بيمه دريايي/ صادقي نشاط.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۸۳-۱۳۸۲.

  ۹۳۷۰

  Z‎ ۶۹۱‎ /ف۴د۴

  درس کلاس عالي قضائي: حقوق جزائي/ فروهير.

  ۹۳۷۱

  Z‎ ۶۹۱‎ /م۸س۸

  سمينار درس حقوق جزاي اختصاصي/ سيدمحمد موسوي.

  ۹۳۷۲

  Z‎ ۶۹۱‎ /س۹الف۳

  احوال شخصيه/ سنگلجي.

  ۹۳۷۳

  JZ‎ ۴۹۸۴‎ /۵۲م۳

  مجموعه مقالات و ترجمه فارسي اساسنامه پاره اي کارگزاري هاي اختصاصي در پيرامون سازمان ملل متحد/ از محمدعلي طالقاني.

  ۹۳۷۴

  Z‎ ۶۹۱‎ /ک۹ح۷

  حقوق بازرگاني/ کريم کيائي.

  ۹۳۷۵

  Z‎ ۶۹۱‎ /الف۲د۴ ۱۳۶۹

  درس حقوق اداري ايران: مسووليت مدني دولت- اعمال حاکميت و اعمال تصدي دولت/ عبدالحميد ابوالحمد.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۶۹-۱۳۶۸.

  ۹۳۷۶

  Z‎ ۶۹۱‎ /ث۲ت۲ ۱۳۷۱

  تجزيه و تحليل قواعد جزائي/ استاد ثاني.- تهران: وزارت دادگستري، اداره کل آموزش، ۱۳۷۱.

  ۹۳۷۷

  Z‎ ۶۹۱‎ /خ۸ق۵

  قسامه در متون فقهي/ بيانات حضرت امام.

  ۹۳۷۸

  Z‎ ۶۹۱‎ /م۹ج۷

  جعل و حکم آن و طريق کشف آن/ علي اشرف مهاجر.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28141615
اکنون :
34