جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214456
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 15:54
  تعداد بازدید : 485

  تازه های کتاب های فارسی آذر ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی آذر ماه 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۲۶۶

  BP‎ ۱۶۹‎ /ر۳الف۶ ۱۳۹۲

  اصول علم فقه درباره ي اصول حاکم بر احکام الهي اسلام/ سعيد رجحان.- تهران:  دانشگاه امام صادق(ع) ، انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۶۷

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۸م۵ ۱۳۸۹

  مسئوليت مدني در فقه اماميه: مباني و ساختار/ ؛ تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشکده فقه و حقوق./ محمود حکمت نيا.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۹.

  ۹۲۶۸

  K‎ ۵۷۹‎ /ج۷الف۶ ۱۳۹۴

  اصل حسن نيت در قراردادها/ علي جعفري؛ تهيه پژوهشکده فقه و حقوق.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۴.

  ۹۲۶۹

  BP‎ ۱۹۵‎ /ف۳الف۶ ۱۳۹۴

  اعاده حيثيت و جبران خسارت معنوي ناشي از دعاوي کيفري/ جواد فخارطوسي؛ تهيه پژوهشکده فقه و حقوق.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۴.

  ۹۲۷۰

  BP‎ ۱۸۹‎ /۱۳ب۴ ۱۳۹۱

  بررسي فقهي مديريت در روابط زن و شوهر/ امير رحماني؛ تهيه پژوهشکده فقه و حقوق.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۱.

  ۹۲۷۱

  BP‎ ۱۹۰‎ /۱۷د۴ ۱۳۹۲

  درس گفتارهايي درباره: مکاسب/ سيدحسن سعادت مصطفوي؛ تنظيم و ويرايش محمدامين کيخافرزانه.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع) ، انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۷۲

  BP‎ ۱۶۱‎ /۵۸ج۲ ۱۳۸6

  جايگاه عقل در استنباط احکام/ سعيد قماشي؛ تهيه پژوهشکده فقه و حقوق.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۶.

  ۹۲۷۳

  BP‎ ۱۹۲‎ /۴ /الف۹ت۳ ۱۳۹۲

  تجلي فقه در قانون مدني (۱): تعهدات وکيل/ تاليف نرگس ايزدي.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۷۴

  DSR‎ ۱۶۱۹‎ /س۹ع۸ ۱۳۹۵

  عمليات انفال کردستان عراق در ترازوي حقوق بين الملل/ مولف شايان سيداحمدي؛ با مقدمه سيدقاسم زماني، اسعد اردلان.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۷۵

  E‎ ۱۸۳‎ /۸  ۸ح۵ ۱۳۹۴

  سياست خارجي ايالات متحده آمريکا در خليج فارس از ترومن تا اوباما (۱۹۴۵-۲۰۱۲)/ سيدمحمد حسيني؛ تهيه معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۴.

  ۹۲۷۶

  BP‎ ۱۵۳‎ /۵  ۹م۳ ۱۳۸۸

  مجموعه مقالات کنگره بين المللي شهيدين (فقه و اصول)/ [تهيه] کنگره بين المللي شهيدين.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۸.

  ۹۲۷۷

  KMH‎ ۹۲۰‎ /م۸م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات تجارت/ [موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، پژوهشکده حقوق].- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۲۷۸

  KMH‎ ۴۴۰‎ /م۸م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور (۱۳۹۵- ۱۳۲۳)/ [موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، پژوهشکده حقوق].- ويرايش ۱.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۲۷۹

  KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ر۵ت۳ ۱۳۹۵

  تحريم نفتي ايران از منظر حقوق بين الملل/ مهناز رشيدي؛ با ديباچه سيدياسر ضيايي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۲۸۰

  KZ‎ ۱۲۶۷‎ /ش۹ف۸

  فلسفه حقوق بين الملل/ آرامش شهبازي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵ -.

  ۹۲۸۱

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ن۴د۴ ۱۳۹۵

  درآمدي بر حقوق بين المللي بشر/ هيبت الله نژندي منش.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۸۲

  HV‎ ۶۹۷‎ /الف۵ک۲ ۱۳۹۴

  کارکردهاي جرم شناختي حمايت دولت از خانواده/ آسيه اسمعيلي زرندي؛ با ديباچه باقر شاملو.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۲۸۳

  BP‎ ۱۸۲‎ /ص۲ج۹9۱۳۹۵

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده . شرح]

  ترجمه جواهرالکلام: ورشکستگي/ [محمدحسن بن باقر]؛ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه، شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۸۴

  BP‎ ۱۶۱‎ /ص۴م9۱۳۹۳

  منابع و ادله علم اصول فقه/ سيف الله صرامي؛ [براي] پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشکده فقه و حقوق.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۳.

  ۹۲۸۵

  KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ق۲ح۷9۱۳۹۴

  حقوق بين الملل عمومي/ مولفان سيدمحسن قائمي خرق، محمد مهاجري.- تهران: راه نوين، ۱۳۹۴.

  ۹۲۸۶

  K‎ ۱۴۰۱‎ /الف۴ت۳ ۱۳۹۴

  تحولات حقوقي سازمان جهاني مالکيت معنوي (WIPO)/ بهشيد ارفع نيا، مهرنوش علي نيا.- تهران: بهتاب، ۱۳۹۴.

  ۹۲۸۷

  م K‎ ۵۲‎ /ف۴ل۶ ۱۳۹۴

  فرهنگ لغات حقوقي فرانسه-فارسي/ محمدکاظم لطفي، وحيد کوثري.- تهران: مهرسا، ۱۳۹۴.

  ۹۲۸۸

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /س۲ق۲ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون آيين دادرسي کيفري به همراه: آرا وحدت رويه و نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه/ گردآوري و تدوين اسماعيل ساولاني.- تهران: مشاهير دادآفرين، ۱۳۹۴.

  ۹۲۸۹

  KMH‎ ۴۲۳۴‎ /و۴الف۸ ۱۳۹۴

  انتقال مال غير در نظام حقوق کيفري ايران/ اکبر وروايي، سميرا سوري، مصطفي عزيزي ارشد.- تهران: آريا داد، ۱۳۹۴.

  ۹۲۹۰

  JF‎ ۲۲۹‎ /م۳ن۷ ۱۳۹۵

  نقض نظريه تفکيک قوا در تحولات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ محمدرضا محمدغفوري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۱

  JF‎ ۱۰۵۱‎ /م۲م۲ ۱۳۹۵

  مباني حکومت هاي مردم سالار: تحليلي بر شکل گيري نظام هاي دموکراتيک/ مولف برنارد مانين؛ مترجم سيدمحمدسعيد طاهري موسوي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۲

  BP‎ ۱۸۲‎ /ص۲ج۹۷ ۱۳۹۴

  [جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام . فارسي - عربي . برگزيده]

  ترجمه جواهرالکلام: قرض/ تاليف محمدحسن نجفي؛ ترجمه و شرح و توضيح اکبر نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۲۹۳

  KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ث۲ب۲ ۱۳۹5

  بازسازي وضعيت تاجر ورشکسته در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس/ محمدامين ثابت سروستاني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۴

  K‎ ۵۰۱۵‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: حقوق بين الملل کيفري/ تدوين و زير نظر بابک پورقهرماني، جمال بيگي، فاطمه احدي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۵

  BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲۹ص۳ ۱۳۹۵

  بررسي فقهي حقوقي قاعده صحت در معاملات: مباني و قلمرو/ عزيزاله فهيمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۶

  K‎ ۳۵۸۵‎ /ط۹ر۹ ۱۳۹5

  رهيافت هاي نوين در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست/ با ديباچه سيد فضل اله موسوي، علي مشهدي؛ به اهتمام سبحان طيبي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۷

  BP‎ ۲۳۱‎ /ي۹م۲ ۱۳۹۵

  مباني رفتار اخلاقي و حقوقي دولت ها در اسلام/ محمود يوسف وند.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۸

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: حقوق بشر/ تدوين و زير نظر بابک پورقهرماني...[ و ديگران].- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۲۹۹

  KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: تحريم ها/ تدوين و زير نظر بابک پورقهرماني... [و ديگران].- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۰

  KMH‎ ۳۱۰۰‎ /ش۸ت۳ ۱۳۹۵

  تحليل اقتصادي مسئوليت مدني پزشک/ سيدعليرضا شکوهيان؛ با ديباچه اي از غلامعلي سيفي زيناب.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۱

  KMH‎ ۹۴۰‎ /گ۴م۷ ۱۳۹۵

  مقررات گذاري بانکي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، هديه سادات ميرترابي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۲

  K‎ ۳۲۴۰‎ /الف۸الف۵

  اسناد بين المللي حقوق بشر: مجموعه کامل اسناد جهاني از ۱۹۲۴ تا ۲۰۱۵/ تصحيح، ترجمه و تدوين باقر انصاري.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵-.

  ۹۳۰۳

  K‎ ۳۹۱۵‎ /م۸ت۷ ۱۳۹۵

  تعهد به دريافت در قرارداد فروش و انتقال گاز/ تاليف سيده ميترا موسوي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۴

  K‎ ۵۵۷۵‎ /ح۵م۸ ۱۳۹۵

  موازين دادرسي منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بين المللي/ شرح و گردآوري محمدحسن حسني، بهنام يوسفيان شوره دلي؛ با ديباچه اي از محمد آشوري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۵

  K‎ ۱۵۳۰‎ /ش۸الف۸ ۱۳۹۵

  انتقال تکنولوژي در نظام بين الملل ITT/ تاليف محمدشمسايي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۶

  BP‎ ۱۹۳‎ /۲۲ب۴ ۱۳۹۴

  بررسي فقهي حقوقي نقش حاکم در وقف عام/ مولف اشرف نايب زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۳۰۷

  KMH‎ ۴۸۰‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: حقوق بين الملل خصوصي/ تدوين و زير نظر اباست پورمحمد...[ و ديگران].- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۸

  DC‎ ۳۶۱‎ /ط۲س۲ ۱۳۹۵

  ساختار سياسي و حقوقي فرانسه از انقلاب کبير تا عصر حاضر/ سيدمحمدسعيد طاهري موسوي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۰۹

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ز۸ب۹ ۱۳۹5

  بيست و يک گفتار در حقوق بين الملل بشر/ سيدقاسم زماني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۰

  HD‎ ۹۵۶۰‎ /۵۲ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي منافع اقتصادي ايران در اوپک و سياست هاي حقوقي و نفتي آن/ مولف عاطفه قاسمي؛ زيرنظر عليرضا حسني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۱

  JC‎ ۵۹۱‎ /س۷آ۴ ۱۳۹۵

  آزادي بيان و مسئوليت ناشي از آن در ايالات متحده آمريکا (با تاکيد بر آراي ديوان عالي)/ خدايار سعيدوزيري؛ با ديباچه نسرين مصفا.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۳۱۲

  KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ه۸الف۹ ۱۳۹۵

  ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي: حقوق مالکيت معنوي/ تدوين و زير نظر اباست پورمحمد...[ و ديگران].- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28143704
اکنون :
58