جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214455
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 15:46
  تعداد بازدید : 529

  تازه های کتاب های فارسی آبان ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی آبان ماه 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۱۹۹

  KMH‎ ۱۰۴۳‎ /۲۵ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق تحليلي ثبت شرکت ها: با نگاهي تخصصي و کاربردي ثبت انواع شرکتهاي تجارتي/ تاليف بهرام حسن زاده؛ با مقدمه سيدحسن ميرحسيني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۰

  BP‎ ۱۹۵‎ /۷۹پ۴ ۱۳۹۵

  پرداخت ديه در صورت عدم تعيين مرتکب در فقه و حقوق ايران (با نگاهي اجمالي به حقوق فرانسه)/ تاليف پيمان نوروزي، ابراهيم عبودي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۱

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۴ب۲ ۱۳۹۵

  بايسته ها و نوآوري هاي آيين دادرسي کيفري (رويکردي آموزشي و کاربردي براي ضابطان دادگستر)/ پديدآورندگان حسن خدابخشي، احمد ممبيني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۲

  KMH‎ ۲۷۹۵  ۴د۴ ۱۳۹۵

  درآمدي بر اجراي احکام ديوان عدالت اداري علمي - کاربردي/ تهيه و تنظيم محمدحسن نژادي؛ [براي] پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۳

  BP‎ ۱۵۹‎ /۸۶ت۸ ۱۳۹۵

  [اصول الفقه .فارسي]

  تلخيص اصول فقه/ محمدرضا مظفر؛ تلخيص ميثم احمدي، ابوذر احمدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۴

  KMH‎ ۶۴۶‎ /م۳ت۳ ۱۳۹5

  تحديد حقوق مالکانه در طرح هاي عمومي و عمراني/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۵

  K‎ ۲۲۵۱‎ /ک۵د۷ ۱۳۹۵

  دفاع و استدلال شفاهي در دادگاه/ تاليف بهمن کشاورز.- تهران: نشر کشاورز، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۶

  KMH‎ ۳۰۹۸‎ /و۹ج۲ ۱۳۹۵

  جايگاه تغيير جنسيت در نظام حقوقي ايران/ تاليف اصلان ويسي، احسان نظري.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۷

  KMH‎ ۹۴۰‎ /ل۵ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي حقوقي پرداخت هاي بانکي/ مولف محمدحسين لساني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۸

  KMH‎ ۵۴۰‎ /د۷ ۱۳۹۵

  دعاوي خانوادگي: انواع دادخواست ها، شکوائيه ها، لوايح و اظهارنامه، تقاضاها و انواع اسناد رسمي و.../ تدوين و تاليف عباس بشيري...[ و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۰۹

  KMH‎ ۳۰۶۷‎ /ش۹ ۱۳۹۵

  شهرداري، تامين اجتماعي، ماليات، عوارض، کار و کارگري، تعزيرات، اعتراض به کميسيون ماده ۱۰۰و ۷۷ شهرداري و.../ تاليف و تدوين عباس بشيري... [و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۰

  K‎ ۵۰۶۴‎ /ب۹الف۵ ۱۳۹۵

  اشکال مسئوليت در حقوق کيفري بين المللي/ [تاليف گيديون بوس، جيمزال بيشاف، ناتالي.ال ريد ]؛ برگردان حسين آقايي جنت مکان.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۱

  KMH‎ ۱۸۲۹‎ /گ۴ش۴ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  شرح ماده به ماده قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به انضمام آيين نامه ميانجي گري مصوب ۱۳۹۴/ حسين گرامي، مجتبي فرهمند.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۲

  KMH‎ ۲۸۶۴‎ /ص۲س۸ ۱۳۹۵

  سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي/ نويسنده سلمان صادقي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۳

  KJC‎ ۵۴۵۶‎ /پ۴آ۵ ۱۳۹۵

  آشنايي با نظام هاي قضايي در حقوق تطبيقي: هلند/ [تهيه و تنظيم سجاد افشار؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۴

  KMT‎ ۲۶۱۳‎ /پ۴آ۵ ۱۳۹۵

  آشنايي با نظام هاي قضايي در حقوق تطبيقي: عربستان/ [تهيه و تنظيم محمود ابراهيمي؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۵

  KK‎ ۵۴۵۲‎ /پ۴آ۵ ۱۳۹۵

  آشنايي با نظام هاي قضايي در حقوق تطبيقي: آلمان/ [تهيه و تنظيم مجتبي همتي؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۶

  KE‎ ۴۷۷۵‎ /پ۴آ۵ ۱۳۹۵

  آشنايي با نظام هاي قضايي در حقوق تطبيقي: کانادا/ [تهيه و تنظيم سوده شاملو؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۷

  KMH‎ ۸۳۹‎ /ص۷م۵ ۱۳۹4

  مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)/ سيدحسين صفايي، حبيب الله رحيمي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

  ۹۲۱۸

  KKZ‎ ۵۲۵۰‎ /۳۴آ۵ ۱۳۹۵

  آشنايي با نظام هاي قضايي در حقوق تطبيقي: کرواسي/ [تهيه و تنظيم عرفان شمس؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۱۹

  KMH‎ ۲۹۴۳  ۲م۳ ۱۳۹۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي کشور به انضمام آيين نامه هاي اجرايي و آيين نامه هاي داخلي شوراها/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۳.

  ۹۲۲۰

  HV‎ ۸۰۷۹‎ /ح۶پ۹ ۱۳۹۵

  پيشگيري از جرايم و تخلفات سربازان وظيفه: بررسي تطبيقي شرايط سربازان با نظريه هاي جرم شناسي و ارايه مدل پيشگيري/ تاليف ايمان حطمي؛ با ديباچه ايرج گلدوزيان.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۱

  KZA‎ ۱۱۴۵‎ /الف۸ج۹ ۱۳۹۵

  جنبه هاي حقوقي قابليت دريانوردي کشتي/ مولف سيده هدي امامي ميبدي؛ با ديباچه منصور پورنوري.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۲

  KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ب۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مالياتي کاربردي: مراجع حل اختلاف مالياتي/ مولفان سيداحمد باختر، احمد زارع مقدم.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۳

  KMH‎ ۵۴۱‎ /الف۴ح۸ ۱۳۹۵

  حکميت در دعاوي خانواده/ نگارنده عليرضا ارژندي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۴

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ز۲الف۴ ۱۳۹۵

  ارش و مصاديق آن در پرتو قانون و رويه قضايي/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۵

  KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ر۳ق۲ ۱۳۹۵

  قانون شوراهاي حل اختلاف: مصوب ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي متن کامل تطبيق شده با قانون سابق/ تدوين علي اکبر رحيمي، رضا سيدآبادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۶

  KMH‎ ۴۷۱‎ /الف۵ب۲ ۱۳۹۵

  اسناد عادي در رويه قضايي/ سيد محمدرسول باختر.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۷

  KMH‎ ۹۲۰‎ /خ۲الف۵ ۱۳۹۵

  اصول و قواعد حقوقي حاکم بر معاملات و نهادهاي تجاري/ تاليف مهدي خادم سربخش، موسي طوبائي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۸

  KMH‎ ۲۷۶۴‎ /ق۵الف۶ ۱۳۹۵

  اصول حکمراني خوب در پرتو آراء ديوان عدالت اداري ايران/ نگارش مرجان قشقايي نژاد.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۲۹

  K‎ ۱۱۵۰‎ /ص۴الف۶ ۱۳۹5

  اصول کلي حقوق دريايي/ حسن صديق.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۰

  JZ‎ ۴۹۹۷‎ /۵ /الف۹پ۹ ۱۳۹۴

  ايران و سازمان ملل متحد/ محمدحسين پوراميني.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۹۴.

  ۹۲۳۱

  BP‎ ۲۳۱‎ /پ۹الف۵ ۱۳۹۳

  اسلام و حقوق ديپلماتيک/ محمدحسين پوراميني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ۱۳۹۳.

  ۹۲۳۲

  KMH‎ ۴۶۵۷‎ /ب۲ت۲ ۱۳۹۵

  تبيين جاي گاه قرارهاي تامين کيفري و نظارت قضايي/ تاليف مجتبي باري.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۳

  KJC‎ ۶۱‎ /ک۸الف۴ ۱۳۹۵

  ارزيابي نظام هاي قضايي اروپا در سال ۲۰۱۲/ تهيه و تنظيم کميسيون اروپايي ارتقاي عدالت (CEPEJ)؛ ترجمه گروه مترجمان [پژوهشگاه قوه قضائيه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۴

  K‎ ۷۵۴‎ /م۹ک۲ ۱۳۹۵

  کاداستر(به انضمام قانون جامع حدنگار(کاداستر) و آئين نامه اجرايي آن)/ مهران مهرزاد.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۵

  KMH‎ ۳۰۴۰‎ /۵۹ن۶ ۱۳۹۵

  نظام حقوقي و چارچوب هاي انتقال اموال غيرمنقول دولتي/ تاليف حسن طيبي توکل؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۶

  KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ح۹ش۹ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  شهرداري ها در آيينه نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه مشتمل بر موضوعات مرتبط با (وظايف شهرداري، تخلفات ساختماني، امور مالي و عوارض) بانضمام شرح و تحليل و زيرنويس هاي راهنما/ تاليف و تدوين مسعود حيدري، فرامرز عطريان، امير امامي فر.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۷

  K‎ ۲۴۰۰‎ /م۲ش۴ ۱۳۹۵

  شرحي بر قانون داوري و تجاري بين المللي ايران/ همايون مافي.- تهران: دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۸

  KMH‎ ۴۴۰‎ /ع۴م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه آراء اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور: شامل آراء حقوقي، کيفري، آيين دادرسي مدني و کيفري، امورثبتي و تجاري و امور حسبي/ تاليف و تدوين توفيق عرفاني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۳۹

  BP‎ ۱۸۹‎ /۳ /الف۸ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي فقهي- حقوقي شرط عدم تمکين در نکاح دائم/ نگارندگان محمود امامي نمين، کريم راجي.- تهران: جنگل؛ نور: دانشگاه علامه محدث نوري، انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۰

  KMH‎ ۲۹۳۷‎ /ح۹ش۹

  شهرداري ها در آيينه ي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ تاليف و تدوين مسعود حيدري، فرامرز عطريان، امير امامي فر.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵-.

  ۹۲۴۱

  KZ‎ ۴۰۸۰‎ /س۲م۵ ۱۳۹۴

  مسووليت بين المللي دولت: متن و شرح مواد کميسيون حقوق بين الملل/ [کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد]؛ ترجمه عليرضا ابراهيم گل؛ زير نظر و با ديباچه سيد جمال سيفي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۴.

  ۹۲۴۲

  KMH‎ ۱۸۸۲‎ /ج۷ه۴ ۱۳۹۵

  هزينه خدمات قضايي به انضمام ارزش ريالي مقادير ديات/ مولف شهين جعفري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۳

  KMH‎ ۵۴۰‎ /ه۴م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشاي قانون حمايت خانواده مصوب۱۳۹۱/ نسيم هرسمي نژادپور فاضل.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۴

  KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ب۲ق۹ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قوانين و مقررات مرتبط کاربردي ماده به ماده قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴/ سيدمحمدرسول باختر.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۵

  BP‎ ۲۵۰‎ /ح۷ک۴ ۱۳۹۲

  کرامت انسان در فقه و حقوق اسلامي/ مولف حسين حقيقت پور؛ همکاران علمي محمدحسن حائري، احسان علي اکبري بابوکاني.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع) ، انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۴۶

  KMH‎ ۱۰۶۶‎ /۲۲س۹ ۱۳۹۲

  سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره: مطالعه تطبيقي در حقوق بين الملل و حقوق کشورهاي مصر، عربستان و چين/ تاليف مجتبي جاويدي.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، واحد انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۴۷

  K‎ ۷۶۸۰‎ /ع۴م۶ ۱۳۹۵

  مطالعه تطبيقي شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و آمريکا همراه با رويه قضايي/ سيما عرفاني.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۸

  K‎ ۲۱۴۶‎ /پ۴ف۵ ۱۳۹۵

  فساد در نظام هاي قضايي گزارش سازمان شفافيت بين الملل در سال ۲۰۰۷/ [مترجم ليلي منفرد؛ براي پژوهشگاه قوه قضاييه].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۴۹

  KMH‎ ۲۷۲۰‎ /پ۲م۷ ۱۳۹۵

  مفهوم و قلمرو اصول کلي حقوق اداري امکان و چگونگي استناد به آن در رسيدگي هاي قضايي/ آرين پتفت، احمد مرکزمالميري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۰

  KMH‎ ۳۰۶۷‎ /ف۹ش۴ ۱۳۹۵

  شرح و راهنماي تنظيم قرارداد مشارکت در ساخت از صفر تا ۱۰۰ کاملا کاربردي/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۱

  KMH‎ ۸۷۱‎ /ف۹ش۴ ۱۳۹۵

  شرح و راهنماي تنظيم مبايعه نامه (الفباي خريد و فروش) املاک و مستغلات از صفر تا ۱۰۰کاملا کاربردي/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۲

  KMH‎ ۸۸۰‎ /ف۹ش۴ ۱۳۹۵

  شرح و راهنماي تنظيم اجاره نامه املاک مسکوني از صفر تا ۱۰۰ کاملا کاربردي/ محمدرضا فولادي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۳

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳8۱۳۹۵

  مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عالي کشور (کيفري) سال ۱۳۹۲/ تدوين پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۴

  K‎ ۵۰۶۴‎ /ب۹الف۴ ۱۳۹۴

  ارتباط مسووليت بين المللي دولت و فرد در قبال جنايت هاي بين المللي/ بئاتريس.ا.بونافه؛ ويراسته سيدعلي شايان شجاعي؛ ترجمه مريم حاجي عرب.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۹۲۵۵

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳ ۱۳۹5

  مجموعه آراي قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران (حقوقي)/ پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۶

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴م۳3۱۳۹۵

  مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عالي کشور (حقوقي)/ تدوين پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۲۵۷

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۲۹ج۲ ۱۳۹۴

  جايگاه عدالت در استنباط احکام معاملات/ تاليف سيدمحمدهاشم پورمولا.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع) ، انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۲۵۸

  KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ه۸ب۲ ۱۳۹۲

  بازخواني نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ به کوشش عباسعلي کدخدايي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، واحد انتشارات، ۱۳۹۲.

  ۹۲۵۹

  KMH‎ ۱۱۶۰‎ /ح۵ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق مالکيت فکري آفرينش هاي رسانه اي/ تاليف محمدمهدي حسني؛ با ديباچه نجادعلي الماسي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، واحد انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۲۶۰

  BP‎ ۱۶۹‎ /ب۹الف۸ ۱۳۸۸

  انديشه هايي در حقوق  اسلامي/ به کوشش سعيد بيگدلي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، واحد انتشارات، ۱۳۸۸.

  ۹۲۶۱

  HF‎ ۱۴۱۴‎ /۳۷م۶ ۱۳۹۴

  معاملات متقابل در حقوق ايران و فقه اماميه/ تاليف رضا آقاموسي طهراني؛ با ديباچه اي از ربيعا اسکيني.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، واحد انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۲۶۲

  K‎ ۵۷۹‎ /خ۵س۷ ۱۳۹۰

  تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ايران، فقه اماميه/ سيدمصطفي مصطفوي، سيدمحمد امين زاده.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، واحد انتشارات، ۱۳۹۰.

  ۹۲۶۳

  م KMH‎ ۱۵‎ /ش۴م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات سال ۱۳۹۴/ قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۵.

  ۹۲۶۴

  K‎ ۳۲۷۵  ۹ح۸ ۱۳۹۵

  حمايت از مهاجران غيرقانوني در حقوق بين الملل/ آرامش شهبازي، امير چهل اميراني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۲۶۵

  م KMH‎ ۱۵‎ /ش۴م۳ ۱۳89

  مجموعه قوانين سال ۱۳۳۲/ [گردآورنده قوه قضائيه، روزنامه رسمي کشور].- تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۹.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28141615
اکنون :
38